การให้บริการผู้ช่วยคนพิการ

1.ยื่นคำขอ – หน่วยรับคำขอเปิดรับคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ จากคนพิการที่มี

ความจำเป็น(ตามแบบ ผช. 1) ยื่นที่ พมจ.ทุกจังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ และสาขา(สายไหม ลาดกระบัง มีนบุรี อ้อมน้อย)


2. ตรวจเอกสาร

-บัตรประจำตัวคนพิการ

-มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยคนพิการ

-ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ


3.พิจารณาคำขอหลักเกณฑ์การพิจารณา

3.1 คนพิการมีสภาพความพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตร ที่สำคัญในการดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง

3.2 คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


4. แจ้งผล – หน่วยจัดบริการผู้ช่วยคนพิการแจ้งผลการพิจารณา

5 .บริการผู้ช่วยฯ

-จัดหาผู้ช่วยคนพิการ และตารางปฏิบัติงานให้คนพิการ

-ผู้ช่วยคนพิการและคนพิการทำสัญญาร่วมกัน


6. ผู้ช่วยปฏิบัติงาน


6.1 ช่วยเหลือในการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวัน

6.2 ช่วยให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม หรือช่วยเหลือตามความจำเป็น 7 หมวด (ดูแลสุขภาพองศ์รวม/สุขภาพทั่วไป การเดินทาง/อาหาร โภชนาการ/กิจวัตรประจำวัน/การสื่อสาร/การช่วยเหลืออื่นๆ)


Share: