ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต FRAUD RISK MANAGEMENT ...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิด ในพื้นท ...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเ ...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย การงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด (ฉบับที่ 4/2564)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย การงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรรมในเดื ...

การให้บริการผู้ช่วยคนพิการ

1.ยื่นคำขอ - หน่วยรับคำขอเปิดรับคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ จากคนพิการที่มีความจำเป็น(ตามแบบ ผช. 1) ยื่นที่ ...

ประเภทความพิการ 7 ประเภท

ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial