จัดอบรม อพมก. จังหวัดสิงห์บุรี

“พม.จังหวัดสิงห์บุรี” จัดโครงการจัดอบรม “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญ ด้านคนพิการ (อพมก.) จังหวัดสิงห์บุรี” เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครฯในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพชีวิตคนพิการในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเครือข่ายของชุมชน 

โดยมีนายสมเกียรติ์ พึ่งนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร และเข็ม อพมก. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 


Share: