ประกาศ “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ (สัมภาษณ์)”


Share: