ประชุมกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์  น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสิงห์บุรี  ครั้งที่ 3/2564  ที่ประชุมมีมติ

    1. อนุมัติ  ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 โครงการ

    2. วางแนวทางการเสนอโครงการ  ในปี 2565  เน้นการเสริมศักยภาพองค์กรสวัสดิการชุมชน / การร่วมมือด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในที่พักอาศัย  

และการพัฒนาทักษะดิจิทัล ในกลุ่มผู้สูงอายุShare: