ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนทีม พม.จังหวัดภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (ONE HOME)ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ONE HOME พม.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสุดา สุหลง ผอ.สสว.7 เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Web Conference (ZOOM)โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)


Share: