ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ONE HOME พม.จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม 1300 พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)


Share: