ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนทีม พม. ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (ONE HOME) ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนทีม พม. ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (ONE HOME) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นางสุดา สุหลง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 นางสาวกศิธิชา ดวงพัตร ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนทีม พม. เพื่อร่วมพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติงานบูรณาการหน่วยงาน ONE HOME ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมถึง การขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดสิงห์บุรี การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของทีม ONE HOME  ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี


Share: