ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 124 คน ณ ห้องจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จังหวัดสิงห์บุรี มีเนื้อหาการประชุมประกอบด้วย

 1. บรรยายให้ความรู้เรื่องโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง, สถานการณ์คนพิการจังหวัดสิงห์บุรี, ทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, การบูรณาการความร่วมมือ, รูปแบบการสื่อสาร และการระดมสรรพกำลัง

 2. กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน, วิเคราะห์สถานการณ์ด้านคนพิการ, จัดทำแผนบูรณาการความร่วมมือ และการนำเสนอและเปลี่ยนเรียนรู้


Share: