ประชุมโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ผ่านระบบ Zoom meeting

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ONE HOME สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี นายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธาน ประเด็นชี้แจง ดังนี้

1. ติดตามการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

2. การรายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม. และรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง)

3. การชี้แจงแนวทางการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับเป็นศูนย์สารพัดนึก


Share: