ประเภทความพิการ 7 ประเภท

ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 4 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องของบุคคลประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่างๆ จำเป็นพิเศษ ดังนี้

 

1️.ความพิการทางการเห็น

2️.ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

3️.ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

4️.ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

5️.ความพิการทางสติปัญญา

6️.ความพิการทางการเรียนรู้

7️.ความพิการทางออทิสติก


Share: