พม. ยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุและองค์กรด้านผู้สูงอายุ

    วันที่ 23 กันยายน 2564 นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้สูงอายุและองค์กรด้านผู้สูงอายุ ในการประชุมกรมการจังหวัด ดังนี้

                     – คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น  นางเทพี  ไวประดับ

– ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  

                        1. นางละอาย  ศรีเจริญ

                        2. นาวาอากาศโทพยนต์  สำริด  

                        3. นางประนอม  ราชนาจันทร์

– โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ 

                        1. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่างาม     

                        2. วิทยาลัยชีวิตผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลโพสังโฆ


Share: