พม.สิงห์บุรี “พิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนฯ คนพิการ”

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 นางเตือนใจ คงสมบัติ พมจ.สิงห์บุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

    รับทราบ จำนวนคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี /สถานการณ์เงินกองทุนฯ และผลการติดตามเงินกู้ประกอบอาชีพคนพิการ กลั่นกรองและให้ความเห็น คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 260,000 บาท


Share: