พม.สิงห์บุรี มุ่งสร้างเครือข่าย อพม.ใหม่ รุ่นที่ 4

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 “พม.จังหวัดสิงห์บุรี” จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ รุ่นที่ 4 จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรมหบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีเป้าหมาย คือ

 1. นำความรู้ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จากฐานข้อมูล TPMAP

 2. ใช้สมุดพกครอบครัว เป็นเครื่องมือ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล

 3. ร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว


Share: