พม.สิงห์บุรี มุ่งสร้างเครือข่าย อพม.ใหม่ รุ่นที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 “พม.จังหวัดสิงห์บุรี” จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ รุ่นที่ 5 จำนวน 50 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนวัดสังฆราชาวาส อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีเป้าหมาย คือ

 1. นำความรู้ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จากฐานข้อมูล TPMAP

 2. ใช้สมุดพกครอบครัว เป็นเครื่องมือ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล

 3. ร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว


Share: