พม.สิงห์บุรี หนุนเสริมอาชีพอิสระคนพิการสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ            

      1. สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 2 แห่ง เป็นเงิน 62,980 บาท

      2. อนุมัติเงินทุนกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยเพื่อประกอบอาชีพอิสระ 15 ราย เป็นเงิน 290,000 บาท ช่วยเพิ่มรายได้ แก่คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


Share: