พม.สิงห์บุรี เคาะประตูบ้าน เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 “พม.จังหวัดสิงห์บุรี ” พร้อม อพม. เยี่ยมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือน จากฐานข้อมูล TPMAP ในพื้นที่ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 ครัวเรือน

โดยใช้สมุดพกครอบครัว เป็นเครื่องมือวางแผนร่วมกับครัวเรือนจัดการ ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  อย่างต่อเนื่อง 


Share: