พม.สิงห์บุรี เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 “พม.จังหวัดสิงห์บุรี” เยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจากฐานข้อมูล TPMAP ในพื้นที่ตำบลพักทันอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 ครัวเรือน

โดยใช้สมุดพกครอบครัว เป็นเครื่องมือวางแผนร่วมกับครัวเรือน จัดการปัญหาความยากจนของคนในชุมชน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 


Share: