พม.สิงห์บุรี เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 พม.สิงห์บุรี ร่วมประชุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล (ปลัดกระทรวง พม.) ประธานการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM MEETING 

มีประเด็นดังนี้ 

    1. เบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ทันความเดือดร้อนประชาชนครอบคลุมถึง กย.64

2. ลงพื้นที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ให้ อพม. ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมาย

3. ทุกหน่วย (สังกัด) ใช้ พม. แสดงผลการปฏิบัติงาน

4. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายต้องเตรียมให้ชัดเจน

5. คำนึงกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นความเร่งด่วนแรก


Share: