พม.สิงห์บุรี “เร่งพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนฯ เพื่อคนพิการ”

       วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นางเตือนใจ คงสมบัติ พมจ.สิงห์บุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 

       รับทราบ จำนวนคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี /สถานการณ์เงินกองทุนฯ และผลการติดตามเงินกู้ประกอบอาชีพคนพิการ 

        กลั่นกรองและให้ความเห็น 

        1) การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ปี 65  เป็นเงิน 1,020,240 บาท

        2) คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 350,000 บาท


Share: