พม.สิงห์บุรี เสนอพัฒนาทักษะอาชีพ ครอบครัวจากฐานข้อมูล TPMAP

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 พม.สิงห์บุรี เสนอพัฒนาทักษะอาชีพ ครอบครัวจากฐานข้อมูล TPMAP

คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสิงห์บุรี พิจารณา ให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้ สนง.พมจ.สิงห์บุรี ได้รับความเห็นชอบ จำนวน 1 โครงการ ในประเด็น กรอบที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ตามฐานข้อมูล TPMAP


Share: