รัฐและเอกชน พร้อมจ้างคนพิการทำงาน

      “พม. สิงห์บุรี” จัดประชุมส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ตามมาตรา 33 ,34  และ 35 เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถ  ในการทำงาน มีรายได้และพึ่งพาตนเอง ลดภาระของครอบครัวและสังคม ผ่านระบบ Zoom Meeting


Share: