สร้างกำลังใจ เสริมโอกาส พัฒนาอาชีพอิสระคนพิการ

           วันที่ 24 สิงหาคม 2564  ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting  

    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ            

      1. ทบทวนแผนการใช้เงินกองทุนฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

      2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด

      3. คัดเลือก “คนพิการต้นแบบ” จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2564

      4. อนุมัติเงินทุนกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยเพื่อประกอบอาชีพอิสระ 12 ราย เป็นเงิน 210,000 บาท ช่วยเพิ่มรายได้ แก่คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     

Share: