สิงห์บุรี เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบเกียรติบัตร หนังสือรับรองมาตรฐาน อพม. และโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564 ในการประชุมกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้

     – เด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2 คน 

     – รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน อพม. 7 คน

     – ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดสิงห์บุรี 1 ครอบครัว

     – บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว 1 คนShare: