เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งตำบลคอทราย

         วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564  นางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี และข้าราชการร่วมกับ

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งตำบลคอทราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เพื่อร่วมกันทบทวนแผนพัฒนาตำบล วิเคราะห์และจัดทำตัวชี้วัดความเข้มแข็ง ด้าน โดยมีนางสาวพันทิพา เลาหสุรโยธิน 

ปลัดอำเภอประจำตำบลคอทราย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ศาลาวัดตะโกรวม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน จัดโดยสภาองค์กรชุมชน  


Share: