ข้อมูลผู้บริหาร

นางสาวมนชยา ปรีชา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี

นางกนกรัฐ กลั่นสอน
นางสาววิภาวัลย์ พูลเต็ม
นางปิลันธนา วสุรัตน์
นางอัญชลี ศรีดำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดสิงห์บุรี

เบอร์โทรศัพท์
036-507162-3 (บริหาร), 036-507419 (นโยบาย), 036-507289 (การพัฒนาสังคม),
036-510221 (ศูนย์บริการคนพิการ)
เบอร์โทรสาร
036-507162-3
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial