โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

โครงสร้างหน้าที่การแบ่งงานภายใน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มนโยบายและวิชาการ
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดสิงห์บุรี

- ดำเนินการเกียวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่และการพัฒนาบุคลากร
- ดำเนนการเกี่่ยวกับงบประมาณการเงิน และบัญชี

- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

- ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกำหนดนโยบายระดับจังหวัดพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

- ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

- ประสานละจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง

- เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด

-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ

- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

- ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง

- ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

- รณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- งานส่งเสริมประสานงานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

- สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด

- ประสาน คัดกรอง และส่งต่อคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการดูแล

- ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำนโยบาย และยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฯ

- จัดทำทะเบียน ฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด

- ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกฯ ตลอดจนบริการทางวิชาการแก่ศูนย์องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใด เพื่อบริการแก่คนพิการให้ได้มาตรฐาน

- ให้บริการความช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิตาที่กฎหมายกำหนดเฉพาะในกรณีไม่มีศูนย์ให้บริการในเรื่องนั้นๆ

- ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ตามที่สำนักงานมอบหมาย

- ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฯ

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามคณะกรรมการหรือสำนักงานมอบหมาย

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial