CSR สิงห์บุรี ส่งมอบน้ำใจให้กลุ่มเปราะบาง

       วันที่ 28 สิหาคม 2564  Lotus’s ส่งมอบอาหารกลางวัน 200 ชุด จากจำนวน 1,000 ชุด ต่อ นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ ประธานศูนย์ CSR จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้  พม.สิงห์บุรี และอพม. นำไปมอบแก่กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในจังหวัดสิงห์บุรี


Share: