ONE HOME สิงห์บุรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ONE HOME พม.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2564 ที่ประชุมมีมิติ ดังนี้

   1. รับทราบ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากรณีเร่งด่วน จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท

   2. เห็นชอบ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 140 ราย เป็นเงิน 144,000 บาท

   3. แลกเปลี่ยนแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครัวเรือนกลุ่มเปราะบางโดยการมีส่วนร่วมของ อพม.สิงห์บุรี


Share: