จังหวัดวางแนวทางการขับเคลื่อนเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565

       วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมมีมติ

  1. รับทราบ ผลการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดสิงห์บุรี

  2.วางแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสิงห์บุรี   


Share: