ตรวจราชการ ONE HOME พม.สิงห์บุรี

       วันที่ 21 กันยายน 2564  นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการ พม. นางสุดา สุหลง ผอ.สสว.7, ผช.ผอ.ภาคกลางตะวันตก, เคหะจังหวัดลพบุรี, พอช. พร้อมคณะ ร่วมประชุมตรวจราชการในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี  ทีม One Home สิงห์บุรี ต้อนรับ มีประเด็นการประชุม ดังนี้

      1. เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร

      2. ใช้ข้อมูล TPMAP พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ในปีงบประมาณ 2565

      3. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 

      4. การขับเคลื่อนทีม ONE HOME ให้เข้มแข็ง

      5. รับฟังปัญหา อุปสรรค ในการทำงานระดับพื้นที่


Share: