ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2564

          วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางสาวลักษมี ศรีสมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับทีม ONE HOME จังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวนทั้งสิ้น 483 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 873,000 บาท ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี 


Share: