ประชุมคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 พม.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยมี นางสุภาพรรณ  หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติ

1. รับทราบ ผลการดำเนินงานคัดเลือก สตรีไทยดีเด่นที่ผ่านมา และแนวทางการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2564 

2. เห็นชอบ คัดเลือกสตรีไทยดีเด่นฯ จำนวน 1 ท่าน เสนอสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


Share: