พม.สิงห์บุรี “พัฒนาศักยภาพ อพม.อำเภออินทร์บุรี”

       วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 พม.สิงห์บุรี  จัดโครงการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดสิงห์บุรี รุ่นที่ 4  อำเภออินทร์บุรี  ซึ่งมี ผศ.อัญชลี  บูรณกานนท์  นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ผ่านระบบ Zoom meeting เกี่ยวกับกระบวนการสังคมสงเคราะห์และการจัดเก็บข้อมูล  โดยใช้สมุดพกครอบครัว เป็นเครื่องมือ 


Share: