พม.สิงห์บุรี “พิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนฯ คนพิการ”

        นางเตือนใจ คงสมบัติ พมจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2564    

ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

รับทราบ

    จำนวนคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี /สถานการณ์เงินกองทุนฯ และผลการติดตามเงินกู้ประกอบอาชีพคนพิการ 

กลั่นกรองและให้ความเห็น

    1. โครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 62,980 บาท

    2. คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน  18 ราย เป็นเงิน 420,000 บาท

 

Share: