พม.สิงห์บุรี ร่วมกับ อพม. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  “พม.จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ อพม.” เยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จากฐานข้อมูล TPMAP ในพื้นที่ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 7 ครัวเรือน 

โดยใช้สมุดพกครอบครัว เป็นเครื่องมือวางแผนร่วมกับครัวเรือน จัดการปัญหาความยากจนของคนในชุมชน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างต่อเนื่อง


Share: