พม.สิงห์บุรี เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

   วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 “พม.จังหวัดสิงห์บุรี”และอพม.ตำบลห้วยชัน เยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จากฐานข้อมูล TPMAP ในพื้นที่ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี 

จำนวน 6 ครัวเรือน

   โดยใช้สมุดพกครอบครัว เป็นเครื่องมือวางแผนร่วมกับครัวเรือน จัดการปัญหาความยากจนของคนในชุมชน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 


Share: