สิงห์บุรีเดินหน้าเคลื่อนงานสมัชชาสวัสดิการสังคมฯ

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 พม.สิงห์บุรี ประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และนักสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ที่ประชุมเสนอสวัสดิการสังคม ปี 2565

   1. จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ให้กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ

   2. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพในสถานการณ์โควิด-19


Share: