ขอประชาสัมพันธ์ “ข่าวกองทุนผู้สูงอายุ” เบี้ยเพิ่มทุน บุญเพิ่มโอกาส

“ข่าวกองทุนผู้สูงอายุ” เบี้ยเพิ่มทุน บุญเพิ่มโอกาส

   ขอเชิญชวน ร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

ผู้บริจาคเบี้ยผู้สูงอายุจะได้รับ

  1. เหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ

 2. สามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า


Share:ประเภทความพิการ 7 ประเภท

ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 4 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องของบุคคลประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่างๆ จำเป็นพิเศษ ดังนี้

 

1️.ความพิการทางการเห็น

2️.ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

3️.ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

4️.ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

5️.ความพิการทางสติปัญญา

6️.ความพิการทางการเรียนรู้

7️.ความพิการทางออทิสติก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial