One Home พม. สิงห์บุรี พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

      วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 One Home พม. สิงห์บุรี ประชุมออนไลน์ คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสิงห์บุรี 

     โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 302 ราย เป็นเงิน 585,000.- บาทShare: